Кирил  Миланов – Психолог в училище Яворов


 


 

  CV
  
Кирил Симеонов Миланов – Психолог
  Образование:  Историко-юридическия факултет на Великотърновския университет Св.св. „Кирил и Методий” с квалификация Историк, учител по история.
     Философски факултет на Великотърновския университет Св.св. „Кирил и Методий” с квалификация Магистър – Психолог.
   Профисионален опит: възпитател, учител, лектор, главен експерт О”ЗД” и психолог. Работа с проблемни деца и такива  отглеждани институция. Деца жертви на насилие, и такива с противообществени прояви, деца в риск. Интереси в областа на детско-юношеска психология, юридическата, психологично профилиране и кариерното консултиране.

  "Да намериш работа" -  учебно помагало  download

  "За работата на психолога" -  статия
   Освен oтличната училищна подготовка смея да твърдя, че СОУ ”Яворов” е училище за което приоритет са психологичните потребности на всяко дете, и работата със самите родители.
   ... Много често в забързаното ни ежедневие
...   цялата статия ТУК      download

  "Информация за родители на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)" -  статия
Често задавани въпроси  
download

  "Съвети към настоящи и бъдещи родители" -  статия   download

За вас родители
Информация за родители на деца и ученици със специални образователни потребности
Често задавани въпроси

 

1 Какво са специални образователни потребности СОП
   Понятието специални образователни потребности е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката. СОП могат да имат деца, които срещат различни затруднения в обучението си, поради:
• Сензорни увреждания (нарушено зрение или увреден слух);
• Физически увреждания;
• Умствена изостаналост;
• Езикови-говорни нарушения;
• Специфични обучителни трудности;
• Емоционални или поведенчески;
• Нарушения на общуването и комуникацията;
• Хронични заболявания, които водят до СОП;
• Множество увреждания

2 Какво означава интегрирано обучение?
   Интегрирано обучение на деца със СОП е такова обучение, при което детето независимо от вида на увреждането е включено в общата образователна среда. Това се осигорява чрез изграждането и функционирането на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и социално–битови условия, индивидуалните образователни програми, екипи от специалисти, специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали и помагала.

3 Какво да направим, ако разберем, че детето ни има СОП?
   Когато установите, че Вашето дете изпитва различни трудности в обучението си, трябва да осигурите неопходимата подкрепа и съдейства, като следвате стъпките:
Къде ?
• При личния лекар;
• При педиатър;
• При психолог;
• При друг специалист;

Екип за комплексно педагогическо оценяване
   ЕКПО е формиран в РИО в съответната област.
ЕКПО се състои от различни специалисти: психолог,специален педагог, логопед, учител от общообразователно училище, социален работник и др.
   ЕКПО извършва първична оценка на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която препоръчва видът и формата на обучение, видът на ресурсното осигоряване и подпомагане на училището, които са подходящи за обучението на детето.

4 Какво значи оценяване на СОП?
   Преценката на най-добрите възможности на Вашето дете да участва пълноценно и по най-достъпен начин в процеса на овладяване и прилагане на знания и умения.
За оценяването са необходими следните документи:
• Молба до началника на РИО от родител
• Медицински документи, издадени от съответните лекари специалисти, с приложени резултати от проведените медицински консултации и изследвания
• Психолого-педагогическа характеристика на ученика.
• Други документи
• Творчески работи на детето, писмени работи, рисунки и др.
• Удостоверение за раждане
• Ученическа лична карта
• Удостоверение за завършен етап на образование.
• Лична амбулаторна карта

5 Какво следва след оценяването
  След оценяването и насочването към учебните заведения. С тях започва работа екип от специалисти, който извършва наблюдение и оценка на динамиката в развитието им и изготвя индивидуална образователна програма за тяхното обучение

6 В кои нормативни актове е определено интегрирането на деца и ученици със СОП
• Закон за народната просвета
• Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
• Закон за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му

7 Кои са институциите в страната, ангажирани с интегрирането на деца със СОП?
• МОН
• РИО в съответната област
• Детските градини и училищата в съответната област
• Ресурсен център

  За професията на психолога и работата му в училище

За вас родители
Що е това психолог?

 

   Психологът е ум и сърце. Той никога не съди. Той вниква, обича и разбира. Не се интересува от самата постъпка, освен за да я поправи, ако е лоша, и търси дълбоките и подбуди. След като е отстранил подбудите, постъпката се променя от самосебе си и поема в правилната посока. Неговата граматика и „библия” са човешките, психологическите и физиологическите познания – а те трябва да са необятни! И той се опира на тях, но в същото време непрестанно ги преосмисля. Защото човешката душевност не понася готови рецепти и правила.
   Психологът никога не забравя, че всяко човешко същество страда – такава е неговата участ. Човекът търси изход от страданието чрез средства, с които разполага. И повечето от „ лошите постъпки” всъщност не са нищо друго, освен опит да бъде намерен този изход.
   Психологът е човек с религиозна нагласа. Искам да кажа, че той се стреми да се чувства все по-обвързан с всичко, което го заобикаля. Знае е, че много хора изпитват страх и чувство на безпокойство и следователно се стремят към сигорност. А такава сигорност те могат да получават в семейството си, в обществото. Когато не я открият, безпокойството им нараства. Задачата на психолога е да им предостави един нов нов вид сигорност. И той се старае да я открие у себе си.
   Почвата под краката му е ужасно нестабилна-това са подвижните пясъци на човечеството. Той обгръща еднакво добронамерен поглед всички човешки постъпки. Нищо не го учудва, нищо него отвращава.Защото търси подбудите и разбира без да съди никога.
   При него идват стотици юноши и девойки, майки и бъщи, съпруги и съпрузи. Чувствата им често са противоричиви или крайно изострени. Понякога са настръхнали един срещу друг.
   Психологът възстановява равновесието, като внушава спокойствие и прозорливост на всеки един от тях.
   Сблъска ли се с глупак, преценява дали става въпрос за истинска глупост или просто за недоразвити възможности. Ако си има работа с действителна глупост, стреми се да и попречи да се превърне в злоба.
   Говори с всеки на собствения му език и никога не забравя каква ужасяваща мощ притежава словото.
   Изслушва откровения и тайни, които само изповедник би могъл да чуе. Най-съкровената човешка същност се излива пред него и той смята това за чест, но не си приписва заслугата.
   И всичко това не са просто добри пожелания, а същинското условие за работа на психолога.